кцгdIsтдп


  نويژه سوننه ته كان و هه نديك نويژي تر

  شاطر
  avatar
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 26
  Welat : iraq

  نويژه سوننه ته كان و هه نديك نويژي تر

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الثلاثاء يناير 12, 2010 2:02 am

  به ناوي خوا.

  نويژه سوننه ته كان :
  1‏_‏ پيش نيورو^ چوار ركات يان دوو و له پاشيه وه چوار ركات .
  2_‏ چوار ركات پيش نويژي عه سر يان دوو ركات.
  3‏_‏ دوو ركات پاش مه غريب و دوو ركات له پيشيه وه .
  4‏_‏ دوو ركات پاش عيشا و دوو ركات له پيش يه وه .
  5‏_ دوو ركات پيش به ياني {بيغه مبه ري خوا 'ص' هيچ نويژيكي سوننه تي به ئه ندازه ي ئه مه پاريزگاري نه ده كرد و به رده وام نه ده بوو له سه ري /البخاري /3/45 و مسلم 1/501 . بيغه مبه ري خوا 'ص' ده فه ر موي : ئه م دوو ركاته چاكتره له دونيا و چي تيدايه / رواه مسلم . صحيح الترغيب والترهيب 1/309 } , وه سوننه ته له يه كه م ركاتدا سوره تي (الكافرون) و له دووه مدا ( الإخلاص) بخويندريت.
  6‏_‏ نويژي چيشت هه نگاو (الضحى) : [2 - 4- 6- 8] ره كاته . باش وايه كه به دوو دوو بيكه يت و كاته كه ي له خوربه رز بوونه وه به ئه ندازه ي رمكيك و (چاكتر وايه كه روﮊ گه رم ده بيت بكريت ) تا كاتي لاداني خور له ناوه راستي ئاسمان.
  7‏_‏ شه و نويژ : لايه نه زوره كه ي 13 ره كاته به دوو ره كاتي سوننه تي فه جره وه . به ركاتيكي تاك كوتايي پي ديت .
  8‏_‏ نويژي ويتر : 1-3-5- تا13 ركاته وه دوو ركاتيش له دواوه ي .
  9_سلاوي مز‎گه وت ( تحية المسجد):دوو ركاته كاتي ‎چوونه مز‎گه وت ‎‏ پيش دانيشتن ئه نجام ده دريت .
  10_ نويژي داواي ‎چاكه كردن ( الإستخارة) : دوو ركاته .
  11_ دوو ركات له نيوان هه موو بانگ و قامه تيك دا .
  12_ سوننه تي دواي جومعه : ‎چوار ركات له مز‎گه وت يان دوو ركات له ماله وه.
  13_ نويژي ده ست نويژ : دواي ده ست نويژ شتن . دوو ركاته {هه ركه سيك ده ست نويژي ‎چاك بشوات دوايي دوو ركات نويژ بكات و له ‎گه ل خو^يدا مه شغول نه بيت تيايدا خواي ‎گه وره له ‎گوناهي له وه و پيشي خوش ده بيت .البخاري1/266 و مسلم 1/204 .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هه ندي^ نو‎يژي تر  " نو‎يژي ته وبه "(ئه ‎گه ر ‎گوناهيكي كرد) :

  {ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور . ثم يقوم فيصلي ر كعـــــتين . ثم يستغفر الله إلا غفر الله له }
  واته : هيچ به نده يه ك نييه كه ‎گوناهيك ده كات " ‎چاكه ده ست نو‎يژ هه ل‎گري^ ، باشان هه ستي و دوو ركات نويژ بكات . باشان داواي لي^ خوش بوون له خوا بكات . ئيلا خواي ‎‏ گه وره لي ي خوش ده بي^ .  "نويژي دوو جهﮊنه كه "( ره مه زان و قوربان )

  ئه م دوو نويژه واجببه وه دوو ركاته به بي^ بانگ و قامه ت و به بي^ (الصلاة جامعة) ده كريت . له ركاتي يه كه م دا ‎پيش خويندني سوره تي (الفاتحة) 7 ته كبيرات ده كري^ . وه له ركاتي دووه م دا 5 ته كبيرات ده كريت . وه ذيكريكي دياري كراو نه هاتووه كه له نيوان ته كبيراته كاندا بووتريت . و له دواي نويژ و ووتاريك ده خوينريته وه . وه سوننه ته خو^ ‎گو^رين و جلي نوي^ له به ر كردن و خو^ بو^ن خو^شكردن و دووركه وتنه وه بو^ نويژكه (المصلي) بو^ ئه نجام داني نويژه كه مه ‎گه ر سه رماي زور نه يهيلي^ وه ‎گوريني ريگاي جوون و ‎گه رانه وه . وه له جهﮊني ره مه زانيشدا سوننه ته ‎پيش ده ر‎چوون بو^ نويژ ‎چه ند ده نكه خورمايه ك يان شتيك بخوريت . وه دروسته ده ف
  لي^بدريت و سروود بوتري^ له لايه ن كچو^له ي بالغ نه بوو بو^ ده رخستني شادي و خوشي تيايدا { البخاري 949و952 و987و3530و3931 ورواه مسلم 892 و غيرهما عائشة (رضى الله عنها) ...  "نو‎يژي مانگ و رو‎ﮊ ‎گيران"(الخسوف و الكسوف)

  ئه م نويژه به وتني : (الصلاة جامعة) خه لكي بو كو^ ده كريته وه و با‎نگ و قامه تي نييه ، وه سوننه ت وايه ئيمام ده نگ به رزبكاته وه تيايدا و راست ترين وسفي دوو ركاته و له هه موو ركاتيكدا دوو (الركوع)ي تيدايه. وه له نيوان ركوعه كه دا سوره تي (الفاقحة) ده خويندريته وه . وه سوننه ته له و كاته دا خير و جاكه زور بكري^ وه ك ‎پارانه وه و ته كبيرات و خيركردن و داواي لي^ خوش بون كردن له خواي ‎‏ گه وره . به لام ته ‎پل و ته نه كه و ده ف ليدان له و كاته دا داهينراو و ( البدعة) يه و له خووره وشتي ناموسلمانانه ...  "نويژه بارانه" ( الصلاة الإستسقاء)
  سوننه ته له كاتي باران نه باريندا بكريت و ئه م نويژه له ده ره وه ي شار ئه نجام ده دريت و دوو ر كاته و له دوايدا ئيمام ووتاريك ده خوينيته وه . كه تيايدا باسي يادي خوا و هه لنان ده كات بو^‎‏ گوي^ رايه لي كردني خواي ‎‏ گه وره و سه رزه نشت كردي ياخي بوون باس ده كات .
  وه ئيمام و ئه وانه ي كه له ‎گه ليدان زور داواي لي^ خوش بوون له خواي ‎گه وره ده كه ن و ده ‎پارينه وه بو^ لا‎چووني ئه م نه باريني بارانه ، له و دوعايانه ش كه ده يكه ين 1_[ الهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا . نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ] 2_ [ الهم اغثنا . اللهم اغثنا . أللهم أغثنا] 3_ [أللهم اسق عبادك . وبهائمك . واشر رحمتك . وأحيي بلدك الميت.]له كاتي باران باريندا [اللهم صيبا نافعا] وه بو^ذيكركردن دواي باران بارين [مطر نا بفضل الله ورحمته ] ،
  وه ئيمام ‎پو^شاكه كه ي هه لده ‎گيريته وه و به هه لگه راوه يي له به ري ده كات ...  "نويژي نياز و داواي چاكه كردن له خواي ‎گه وره " (صلاة الإستخارة)

  جابري كوري عبدالله ي ره زاي خواي لي^ بيت ده فه رمويت : بيغه مبه ري خوا (ص) داواي ‎چاكه كردن (الإستخارة)ي فيركردين كه له هه موو كاريكدا ئه نجامي بده ين ، هه روه كو ‎چو^ن سوره تيكي قورئاني فير ده كردين و ده يفه رموو : ئه ‎گه ر كه سيك له ئيوه ويستي كاريك بكات . با دوو ركات نو‎يژ بكات جگه له فه رزه كان ،پاشان با بپاريته وه و بلي^ : (اللهم إني أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم . وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر _ ناوي ‎پيويستييه كه ي ده هيني^ _ خير لي في ديني ومعاشي و عاقبة أمري . يان فه رموي _ عاجله وآجله _ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فييه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، يان فه رمووي _ عاجله و آجله_ فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)
  واته خوايه من به زانستي خوت داواي خير و جاكه ت لي^ ده كه م و داواي توانات لي^ ده كه م به تواناي خو^ت . وه له فه زلي ‎گه وره ت داوات لي^ ده كه م. به راستي تو^ ده تواني و من ناتوانم و تو^ زاناي و من نازانم و تو^ زاناي نهيني و غه يبه كاني . خوايه ئه ‎گه ر ئه م مه سه له يه ‎چاكه و خيري تيايه بو^ دين و ‎ﮊيان و بژيوي و كوتايي ته مه نم ، يان

   الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يونيو 19, 2018 4:52 pm