кцгdIsтдп


  شێواز چييه ؟

  شاطر
  avatar
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 26
  Welat : iraq

  شێواز چييه ؟

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الخميس يوليو 15, 2010 2:13 pm

   شيَواز ضية و لةضييةوة هاتووة ؟


   طة يَك ثيَناسة و باسى جيا جيا لةبارةى ووشة وضةمكى شيَوازةوة هةية ، ئيَمة ليَرةدا هةنديَكيان دةخةينة بةر باس و ليَكؤلينةوة. ووشةى (شيَواز)ى كوردى بةرامبةر(style)ى لاى رؤذئاوا (اسلوب)لاى عةرةب و (سبك)لاى فارسة, ضؤنيةتى جيَطيربوونى ئةم ووشانة بؤ ضةمكى شيَواز , هةريةكة ميَذووى خؤى هةية لاى كورد تا ناوةراستى سةدة ى بيستةم هةر ووشةى (اسلوب)ى عةرةبى بؤ ئةم ضةمكة بةكار هاتوة, بةلام دوايي هةلمةتى ثاكتاوكردنى زمانى كوردى (بةتايبةتى لاى باشورى كوردستان) ووشةى (شيَواز) جيَطةى ووشة عةرةبيةكةى طرتؤتةوة. هةروةها (شيَواز) لة زانستى ئةدةبدا ئاشكراية زاراوةى شيَواز بؤ يةكةمجار لة ئةدةب رةخنةى رؤمانةكاندا سةرى هة لدا , وةك دةرد بينىَكى مةجازى بؤ تايبةتيةكانى بنيات نانى زمانةوانى بةرهةمى نووسةران و شاعيران بةكار دةهات . لةودةمةدا ووشةى (style)ناوى ئامرازيَكى نوسين بووة , كة بريتى بووة لة ثارضة داريَكى طةورة كة بؤ نوسين

   ويَنة كردن لةسةر تةختةى مؤم ريَذكراو بةكار هاتووة . ئةم ئامرازة سةريَكى تيذ بووة بؤ نوسين سةريَكى ديكةى بؤ سرينةوة بةكار هيَنراوة . ئامؤذطاريةكةى (هؤاس) ليَرةوة هاتووة كة طوتوويةتى : (شيَوازةكةتان زوو بة زوو هةلطيَرنةوة). وتا نووسينة كانتان بسرِنةوة و هةروا زوو بةنوسين و دةربرينةكانتان رِازى مةبن و بةردةوام هةولبدةن ثةيظ و دةرِبرِينى ريَك و ثيَكتر بنووسن . ليِرة دةلالةتى ووشةى شيَواز (style) لة ئامرازيَكى نووسينةوة طؤرِا بؤ كردةى نووسين خؤى , وتا بؤ ئةدطارةكانى زمانى نووسين . هةتا ئةمرِؤش ضةمكى (شيَواز) بةم دةلالةتةى خؤى ماوةتةوة وةكو يةك زاراوة لة بوارى دوو زانستى جياوازدا بةكارديَت هةرضةندة لة يةكترى نزيكن ئةويش لة زانستى زمان و زانستى ئةدةبةوة , هةروةها لةطةلَ ئةوةشدا سةبارةت بة زمان ئاخاوتن لة نيَوان زمان و ئاخاوتندا قؤناغيَكى مام ناوةندى هةية (شيَواز) شيَوازيش تةقةلاى نوسةرة بؤ رِازى كردنى زمان و ئاخاوتن بة يةكسانى . شيَواز كؤشش و خةباتى نوسةرة بؤ خؤ طونجاندن لة ناو ثؤلى زمانةوانى بةلام لة ميتؤدى شيَواز طةرايي و دةقى شيعرى يةكيَك لةو ميتؤدانةى لة ليَكؤلَينةوةى دةقى شيعرى (ئةدةب بةطشتى) دادثةيرةو دةكريَت (ليَكؤلِينةوةى شيَواز طةرايي)ة كة ئامانجى دةست نيشان كردنى لايةنة ئيستاتيكيةكانى ئةو دةقةية , ئةويش لةرِيَطاى ديارى كردنى ئةو هؤكارة جؤراوجؤرانةى دةقيان ثيَكهيَناوة ( ووشة و ويَنة و رِيتم و مؤسيقا و ...هتدد) .   الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 16, 2018 1:05 am