кцгdIsтдп


  ئايدز !!!

  شاطر
  عمر خالید عسمان
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 27
  Welat : iraq

  ئايدز !!!

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الإثنين أغسطس 02, 2010 1:51 pm


  ئايدز ؟


  ئايدز نةخؤشيةكى كوشندةية بةكورتى ثيَناسة دةكريَت بةوةى كة ئايدز دةبيَتة هؤى نةهيَشتنى بةرطرى لةش لة بةرامبةر نةخؤشيةكان , واتاى لةشة تواناى بةرطرى ناميَنيَ كاتى هاتنى هةر ظايرؤسيَك بؤ ناو لةش .

  طواستنةوةى ئايدز :

  دةكريَ نةخؤشى ئايدز بكريَت بة دووبةشةوة :

  1- ئةوانةى تووشى ظايرؤشي(HIv)ئايدز بوون .

  2- ئةوانةى تووشى نةخؤشى ئايدز بوون ظايرؤسي (HIV)لة ناو خويَن و شيرى ناو مةمكى ئافرةت و جهازى تةناسلى و ئاوزةلَةى برين و ليك و شلةكانى لةش دةذى .

  رِيَطةكانى طواستنةوةى ظايرؤسى ئايدز :


  1- لةرِيَطةى سيَكسى نا شةرعى ثةيد دةبيَت .

  2- لةكاتى مومامةرةسةى جنسى لةطةلَ كةسى تووش بوو بة ظايرؤسى ئايدز دةطوازريَتةوة .

  3- بةكارهيَنانى سرنج و دةرزى بؤ ضةند كةسيَك وات دووبارة بةكارهيَنانةوةيان .

  4- خويَندان بة كةسيَكى تر بةبيَ ثشكنين .

  5- شلةيةكى كةسي تووشبوو بطوازريَتةوة بؤ كةسيَكى تر بةهةر رِيَطايةك بيَ .

  6- طواستنةوةى لةرِيَطةى ماددةى سرِكةر .

  7- تووشبوونى مندالَ لةرِيَطةى دايكى كة تووشى ظايرؤسى ئايدز بووة .

  8- لةرِيَطةى نةشتةرطةرى .

  ئةم نةخؤشية بةضةند قؤناغيَكد تيَ دةثةرِيَ :  قؤناغى يةكةم/ ئةم نةخؤشية دواى سيَ يان ضوار هةفتةى ثاش تووش بوونى لاشة بةظايرؤسى ئايدز ئةم نيشانانةى لةسةر دةردةكةويَت :

  -أ-تايةكى طةرم -ب-هةوكردنى قورط -ج-ئيَشى ماسولكةكان _د_طةورة بوونى طريَيةكانى مل .

  ئةم نيشانانة بؤ ماوةى هةفتةيةك يا دوو هةفتة دةردةكةون دواتر بزر دةبن . ئةم قؤناغة بة هةلَطرى ظايرؤسى (HIV)ناودةبريَت دواتر دةبيَتة نةخؤشى ئايدز .

  قؤناغى دووةم/ ئةم قؤناغة بة قؤناغى رِةشكة دةناسريَتةوةكة لة شةش مانط تا ضةند سالَيَك دريَذة دةخايةنيَت و لةش بةرطرى كةم دةبيَت و بة شيَوةيةكى تةدريجى كةسةكة بةرةو نةخؤشى ئايدز دةضيَت و نيشانةى ظايرؤسةك (HIv) لةسةر دةرناكةويَت ئةم قؤناغةش لةطةلَ قؤناغى يةكةم بةقؤناغى ئامادةسازى بؤ تووش بوون بة نة خؤشيةكة ناو دةبريَت .  قؤناغى سيَهةم/ ئةم قؤناغة ناو دةبريَت بة قؤناغى نةخؤشى ئايدز لة سالَيَك تا دوو سالَ دةخايةنيَت دواتر وةفت دةكات . ئةم قؤناغةش بةئاشكرا ئةم نيشانانةى ليَ دةردةكةويَت . 1-تايةكى طةرم. 2-كيَشى كةم دةبيَتةوة و شةوانة ئارةق دةكات .3-ئاوسانى غوودةى لمفاوى . 4- دةركةوتنى نةخؤشى شيَر ثةنجة بةتايبةتى شيَرثةنجةى ثيَست و هةوكردنى ثيَست .5- كةضةلَ بوونى لووت و قورط .

  خؤثاراستن لة نةخؤشى ئايدز :

  ئايدز طةورةترين هةرِةشةية لةسةدةى 21 لة دذى مرؤظايةتى !!! ئةمرِؤ ئايدز بةلاَيةكى كوشندة و سامناكة لة ئاستى جيهانداية , ئامارى زةرةد و زيانى ئةم نةخؤشية لة ثاش دوو شةرِى يةكةم و دووةم جيهانى لة هةموو شةرِةكانى ديكة زياترة , ئايدز ضةكيَكى بيَ دةنطة مرؤظةكان خؤيا خؤيانى ثيَ دةكوذن , بؤية دةبيَ كؤمةلَطا هؤشيار بيَ بؤ رِيَطة طرتن لةم نةخؤشية و خؤثاراستن ليَي , خؤثاراستن ليَي بةم شيَوةية دةبيَت .
  1- بن برِ كردنى هةمووكردةويةكى جنسى ناشةرعى جا نيَر لةطةلَ ميَ بيَ يا نيَر لةطةلَ نيَر بيَ .
  2- نةهيَشتنى هةموو مادة سرِكةر و بيَ هؤشكةرةكان .
  3- زوو ضارةسةركردن و جياكردنةوةى ئةو كةسةى هةلَطرى ظايرؤسى (HIV) ين .
  4- لةكاتى وةرطرتنى خويَن بةباشترين شيَوة ثشكنينى بؤ بكريَت .
  5- بةكارنة هيَنانى كةلوثةلى ثزيشكى بةكارهاتوو بةهةموو شيَوةكان ز
  6- دوورخستنةوةى ثشكنينى كةسى تووش بوو بؤ شويَنى تايبةت و تاقيطة و نةخؤشخانةى تايبةت .
  7- ثشكنينى ئةوكةسانةى لةدةرةوةى ولاَت ديَن و هةلَطرى ظايرؤسى ئايدزن .
  8- هؤشيارى بلاَوكردنةوةى لةبارةى ئةم نةخؤشية لة رِيَطاكانى دةزطاى رِاطةياندن و دام دةزطاكانى بة طشتى .
  9- سونةت كردن : ليَكؤلَينةوةيةكى ثةيمانطاى ثزيشكى ئةمريكى دةرى خستووة كة سوونةت كردن لة %50 مرؤظ دةثاريَزيَت لة نةخؤشى ئايدز ز
  ذمارةى ئةوكةسانةى تووشى نةخؤشى ئايدز بوون لة جيهان :  بلاَوببوونةوةى ئةم نةخؤشية زيادبوونى زؤر زوو طةشة دةكات و لةطةلَ ثةيدابوونى ضةندان رِيَكخراوى جيهانى بؤ رِووبةرِووبونةوةى ئةم نةخؤشية ,كةضى سالَ بؤسالَ رِوو لة زيادبوونة زؤر بة خيَرايي تةشةنة دةكات .

  بة ثيَى رِاثؤرتى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان لة سالَى (2004)ئةوانةى تووشى نةخؤشى ئايدزبوون لة جيهان ذمارةيان تا ئةوكاتة طةيشتؤتة (42) مليؤن كةس رِيَذةى تووشبووانى ئةم نةخؤشية لة %36 يان ئافرتن و زؤربةيان لةتةمةنى هةرزةكارى و طةنجيةتيدان .ئةم رِيَذةية لة طؤظارى (peditvic clinics of north amrica)بلاَوكراوةتةوة دةلَيَت :تاوةكو رِيَذةى مومارةسةى جنسى لةرِيَي نا شةرعيةوة زياد ببيَ ئةم نةخؤشيةش زياد دةبيَت . بة طويَرةى دوا ئامارى ئةم رِيَكخراوة جيهانية بؤ بةرةنطاربوونةوةى نةخؤشى ئايدز لة سالَى 1980 تاوةكو ئيَستا (25) مليؤن كةس طيانيان لةدةست داوة بةهؤى نةخؤشى ئايدز هةروةها ئةم رِيَكخراوة هؤشدارى دا بةتايبةتى بؤ ئافرةتان كة هةولَى رِيَطة طرتن بدةن لةم نةخؤشية و دوا ئامار ئاماذةى بةوةداوة كة رِيَِذةى تووشبووان لة مندالَ و هةرزةكار طةيشتؤتة (33)مليَؤن كةس .

  ديارة بة طويَرةى يةكيَك لة رِاثؤرتةكانى ناوةندى خؤثاراستن لة ئايدز و زالَ بوون بةسةر ئةم نةخؤشية دا دةلَيَن (900)هةزار ئةمريكى تووشى ظايرؤسى ئايدز بوون و نيوةى ئةواانة ئاطادار نين و نازانن كة هةلَطرى ظايرؤسى ئايدزن (( هةروةها ئةم ناوةندة دةليَت سالاَنة لة ئةمريكا 40 هةزار كةس تووشى ئةم ظايرؤسة دةبن )) بةلاَم ئةفريق زؤرترين بةشى بةردةكةويَت و يةكيَك لة رِاثؤرتةكانى ئاماذة بةوة دةكات كة ثايتةختى ئةمريكا لة سالَى 2008 زؤرتري ذمارةى تووشبوانى بةم نةخؤشية تيَدا تؤماركراوة .  ئايدز لة ولاَتانى عةرةبى :  نةخؤشى ئايدز تةنها لة ولاَتانى ئةمريكا و ئةفريقا نية بةلَكو بلاَو بؤتةوة لة ناو ولاَتانى عةرةبى . واتة ئةندازة كراوة ذمارةى تووشبوانى بة ظايرؤسى ئايدز لة رِؤذهةلاَتى ناوةرِاست باكوورى ئةفريقا دةطاتة (500)هةزار تا (750) هةزار كةس ذمارةى تووشبوانى مندالَى ليبى طةيشتؤتة (7000)هةزار كةس لة %45 بة ثةيوةندى جنسى نا شةرعى و %20 بة هؤى طوازتنةوةى خويَن و لة %2 ى بة هؤى مادةى سرِكةر و لة %27 يشى ديارى نةكراوة , شارى (جددة)زؤرترين ذمارةى بةركةوتووة لةم نةخؤشية . لة ولاَتى ئوردن ذمارةى تووشبوان طةيشتؤؤتة (1000) كةس , رِاثؤرتةكان ئاماذة بةوة دةكةن كة بلاَو بوونةوةى نةخؤشى ئايدز زؤر بلاَوة و لة ولاَتانى ئةفريقا و ولاَتة طةشة سةندووةكان (الدولة نامية)وة ئةو ثارةيةى كة بؤى داواكراوة تاكو رِووبورشووى ئةم نةخؤشية ببنةوة دةطاتة (22)هةزار مليؤن دؤلار . ئاطادار بة ئيلتيزام بوون و دةست طرتن بة شةريعةتى ئيسلام بةبيَ هةموو هةزار مليؤن دؤلارة ضارةسةرى تةواوى ئةم نةخؤشية دةكات .  سةضاوة//

  كتيَبى : طةنجان لة نيَوان طرفتى سةردةم و ضارةسةردا .

  نوسينى : ئيدريس كةريم كاريتانى .

   الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يناير 23, 2019 10:38 am