кцгdIsтдп


  چه ند بيرو باوه ريك له سه ر(گرنكي ئازادي له ﮊياني مروفدا)

  شاطر
  avatar
  عمر خالید عسمان
  Admin

  Hejmara Nûçeyan : 329
  Join date : 24/10/2009
  Age : 26
  Welat : iraq

  چه ند بيرو باوه ريك له سه ر(گرنكي ئازادي له ﮊياني مروفدا)

  مُساهمة  عمر خالید عسمان في الجمعة ديسمبر 04, 2009 1:44 pm

  به ناوي خوا.


  هيج نيحمه تيك له جيهاندا له ئازادي به نرخ تر نيه, ئازادي كه رامه ت و شه خسيه ت ده دات به ئينسان و ريكه نادات ئينسان بكري به موره, ئينسان به بي له حاله تي موره بيته ده ر و ببيته شه خسيه ت, ببيته فه رديكي زيندوو جالاكي كومه ل."د.قاسملوو"


  ئازادي به شيكه له سروشتي مروف, كه له ئيمانيكي وه ديهاتني ويست و ئيراده ي مروفدا خوي ده نويني. له دوخي ئازاديدا ئيراده ي مروفيك نابه ستريته وه به ئيراده ي مروفيكي ديكه و تاك به ناجاري و له زير زه خت و كوشاري كه ساني ديكه دا هه لسوكه وت ناكا و فه رمانره واي ره هاي جه سته و روحي خويه تي و هه موو كه سيك مافي ﮊيان و ئاسايشي خوي هه يه.
  مه رجيكي سه ره كي بو ئازادي مروف(هه بووني مافي هه لبژاردنه).مروف هه روه ك بودريژه دان به ﮊييان, بيويستي به نان و ئاو و هه وا هه يه, هه ر به و چه شنه ش بو كه شه و دره و شانه وه ي تواناو ليهاتوييه كاني تاك و كومه لگا بيويستي به بوني(مافي هه لبژاردن و ئازادي دادپه روه ري)هه يه, كه شه و دره وشانه وه ي تواناو ليهاتوييه كاني مروف ده كه ريته وه بوسه ربه خوي مروف و, سه ربه خوي مروفيش ده كه ريته وه بو سه ر راده ي ئازادي ئه و, ئازادي بو بيشكه وتن و سه ركه وتني مروف و كومه لكا له هه موو بواره كاني ﮊياندا پيويستيه كي سه ره كييه, له و پيوه ندييه دا شه هيد دكتور سه عيد فه رمويه تي:" مروف ده تواني كه م و كوري و گرفتي ئابووري له ﮊياندا ته حه مول بكا, به لام ناتواني به بي ئازادي بژي" هه روه ها له كات و شوينيكي ديكه دا فه رمويه تي" خه لك نانيان ده وي, سه ربه خوي ولاتيان ده ويت,بيشكه وتني عيلم و سه نحه تيان ده وي, به لام هه موو ئه وانه به بي ئازادي و ديموكراسي,به بي نه ستي قولي به شداري هه ر فه رديك له ئه فرادي ولات له م بيشكه وتنه دا, ناته واوه" جاو بوشي له ئازادي, له خويدا ده ستبه ردار بوونه له تايبه تمه ندي مروي و جاوبوشينه له مافي مروف و ته نانه ت ده ستبه ردار بوونه له ئه ركه كاني مروفايه تي, ئه م جوره جاوبوشينه له گه ل سروشتي مروف نا سازگاره.

  زه وت كردني هه ر جوره ئازادييه ك له ئيراده ي مروف, واته زه وت كردني هه ر جوره مه عنه ويه تيك له كرده وه ي ئه و, هه روه ها ئازادي بريتيه له وه ي كه ئيراده ي ئه ويتريش نه خه يته ﮊير ده سته لاتي خوته وه, ئازادي واته ره وابووني هه ركرده وه يه ك كه به راشكاوي له ياسادا ريگاي پي درابي, به جه شنيك كه هه ر مروفيك هه تا ئه و جييه ي كه ﮊيان به كه ساني ديكه نه كه يه ني هه رچي ده يه وي بيلي و هه ركاريك كه ده ي هه وي بيكات. دامه زراند و ده سته به ركردني ئازادي له كومه لكه يه كدا دابين و مسوكه ر ده بي كه ياسايه كي بنچينه يي و گشتگيري ئه وتوي هه بي كه هه موو ماف و ئازاديه كاني مروفي به رووني و به بي جياوازي ئاين'ره گه ز' چين و تويژ' نه ته وه تييدا گونجاوو سه لميندرابي' واته ياساي ديموكراتي و ئازادي و دادپه روه ري كه ده رفه ت و بواري يه كسان بو كومه لاني خه لك بره خسيني بو ئه وه ي بتوانن له به هره سياسي و كومه لايه تي و ئابوري و بايه خه گشتييه كاني ديكه كه لكي بيويست وه رگرن.

  هه لبژاردن و گرتنه به ري شيوه ي خه بات بو ئازادي ره نگه له كه سيكه وه بو كه سيكي ديكه و له كومه لكايه كه وه بو كومه لكايه كي ديكه و له زه مه نيكه وه بو زه مه نيكي ديكه جياوازي بي, به لام ئه كه ر مروف كه يشته قوناغي(ده ركي ته واو له ئازادي) واته به و باوه ره گه يشت كه بي ئازادي ناتواني بژي, ده بيته خه باتگيري ماندوو نه ناسي ريگاي ئازادي. به ره ستاندني بيري ئازاديخوازاي ده رفه تي ئه و تو پيك ديني كه مروفه كان دﮊكرده وه و دادوه ري دروستتر و باشتريان له سه ركرده وه و ئاكاري يه كتر هه بي. هه تا(ئاكارو كرداري ئازاديخوازانه )له نيو كومه لاني خه لكدا زياتر بي, (دزيوي و بيزاري و خوو خده ي) سته مكاران و ديكتاتوران باشتر ده ر ده كه وي, ناسيني ئازادي ده بيته هوي له قاوداني سه ره رويي نهيني له بيوه ندي ئاسايي ﮊيانداو زه مينه بو ئاشكراكردني زولم و سته مكاري له پيوه ندييه كومه لايه تي, سياسي و ئابوريه كاني كومه لگادا ئاماده ده كا. بلاو بوونه وه ي وتاري ئازاديخوازانه به چه شنيك چاوه كان ده كاته وه و سه ره نجي مروفه كان به ره و ئاسوي روون راده كيشي كه ته نانه ت جاويلكه ي ره شي سه ره رويي و به رده ي ره شي زور داري وسته مكاري, ناتواني بيشي بي بكريت. ئازاديخوازي ده تواني ته وه ريكي هاوبه ش وگرينگ بي بو مروفه كان, كه له سه ره وه ي سه ليقه سياسي و ته شكيلاتي يه كان لن سه ر باوه ر به فرجك به ستن و نه هادينه بووني ئازادي له يه كتر نيزيك ببنه وه و له ريبازه دا خه باتي هاوبه ش و يه كگرتوو بكه ن.

  هيج نه ته وه يه ك ناتواني خوي له كوت و به ندي زولم و سته مكاري رزكار بكا, مه كه ر بكاته ئاستيك له بيشكه وتن و گه شه ي هزري و كومه لايه تي كه بووني زولم و سته م و نه بووني ئازادي بو قبول نه كري. له هه رجييه ك كه مروفه كان به هوي وشيارنه بوون و نه ريت, ترس,ته ماح و ساويلكه يي مل بو سته مكاري و ديكتاتوري راده كيشن, ئازادي و سه ربه ستي له بير ده كري.

  ديكتاتوري له سه ر بناغه ي ناوشياري و نه زاني و دواكه وتويي كومه لاني خه لك فورم ده كري و به ل و بو ده هاويزي. زالم به پشت به ستن به نه جولان و وه ستاني مه زلوم دريژه به سته مكاري خوي ده دا. هه تا هه ست به بووني ئازادي نه كه ين, هه تا نه زانين كه ئازادي ج كه نجينه يه كي جوان و به نرخه,هه تا نه زانين كه ئازادي ج نيحمه تيكي گه وره يه, ره نكه وه ك بيويسته خه باتي بو نه كه ين.
  له كومه لكه ين كدا كه جيلوه ي مروفايه تي ئازاد بي, بر ده بي له جوراوجوري,جواني, خوشه ويستي, سه رزيندووي, دلخوشي و به خته وه ري. هه ربويه بيويسته مروف به رده وام و شيلكيرانه, جالاكانه و ئازايانه له بيناوي ئازاديدا خه بات بكا..........
  ‏§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§‏§§


  عدل سابقا من قبل عمر خاليد عثمان في الأربعاء يناير 06, 2010 1:26 am عدل 1 مرات (السبب : بژي قازي بژي قاسملوو بژي شه ره فكه ندي)

   الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 27, 2018 3:25 am